ANBI

ANBI

In juni 2017 is aan Stichting Het Terphuis (eerder Stichting De Thuishoeve) de ‘Algemeen Nut Beogende Instellingen’ (ANBI) status toegekend. Hierdoor kunnen donateurs giften aan de stichting aftrekken van hun inkomsten- of vennootschapsbelasting. In april 2019 is de naam van de stichting gewijzigd in Het Terphuis.

Stichting het Terphuis Multifunctionele zorgboerderij
Kerkstraat 25
3171 GD Poortugaal

info@hetterphuis.nl

KVK nummer: 67463096

RSI nummer: 857006381

Rekening nummer: NL28 RABO 0315 0862 03

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: Ludo Baauw
Secretaris: Gea Gort
Penningmeester: Hermann Toebes

Doelstelling
De stichting heeft ten doel uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut te beogen met name door:

  1. het geven van steun aan kwetsbare personen in de samenleving
  2. het bieden van een veilige plek aan kinderen en volwassenen waar zij gehoord worden en waar zij terecht kunnen voor hulp, ongeacht hun afkomst, ras, cultuur, religie of leeftijd
  3. het bieden van een veilig thuis, in een gezin, aan kinderen en jongeren die niet in hun eigen thuissituatie kunnen verblijven
  4. de oprichting en instandhouding van een zorgboerderij vanuit een woongemeenschap voor personen met een zorgbehoefte of hulpbehoefte
  5. het bevorderen van de verbondenheid in de gemeenschap van Albrandswaard en omgeving
  6. het creëren van een kenniscentrum voor gezinsdynamiek en een ontmoetingsplek voor gezinnen
  7. en/of het doen van ideële uitkeringen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords

De stichting verricht haar werkzaamheden op christelijke grondslag ten behoeve van zorg- en hulpbehoevenden uit alle maatschappelijke en religieuze geledingen.
De stichting zal bij de instandhouding van de zorgboerderij aan de slag gaan met innovatieve ideeën op het gebied van duurzaamheid zodat de zorgboerderij tevens fungeert als een proeftuin voor herstellende landbouw/permacultuur.

Werving geld

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

  • subsidies en donaties;
  • schenkingen, erfstellingen en legaten;
  • alle andere verkrijgingen en baten.

Tevens worden inkomsten verworven door inkomsten uit verschillende activiteiten, welke zonder uitzondering worden ingezet om de doelstellingen van de stichting te verwezenlijken.

Beheer van het vermogen
Minimaal twee maal per jaar vindt er een bestuursvergadering plaats. Per einde van het boekjaar worden de boeken van de stichting door de penningmeester afgesloten.

Het vermogen van de stichting wordt aangehouden op een Rabobank rekening. Er worden met het vermogen geen beleggingen gedaan.

De besteding van het vermogen
Het vermogen van de stichting wordt ingezet om de doelstellingen van de stichting te verwezenlijken.

Beloningsbeleid
De bestuursleden van Stichting het Terphuis ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. De personeelsleden van Stichting het Terphuis  ontvangen een laag marktconform salaris, rekening houdend met het (jeugd)minimumloon.

Financieel verantwoording
Stichting het Terphuis (eerder Stichting De Thuishoeve) is opgericht in december 2016 en is tot op heden geen financiële verplichtingen aangegaan.

Beleidsplan: Klik hier

Jaarverslag  2019: Klik hier

Jaarverslag  2020: Klik hier

Jaarverslag  2021: Klik hier

Standaardformulier publicatieplicht ANBI 2021

Jaarverslag 2022: Klik hier

Standaardformulier publicatieplicht ANBI 2022

Formulier Overeenkomst periodieke gift

Ik wil contact opnemen!

Zorg dat je niks mist!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief