Historie

De afgelopen maanden is de bouwaanvraag compleet gemaakt. Er is archeologisch onderzoek gedaan omdat de terp een archeologisch Rijksmonument is. De plannen zijn afgestemd met de Rijksdienst en getoetst aan het bestemmingsplan. De tekeningen zijn klaar en zijn voorgelegd aan de monumentencommissie, waarna de aanvraag voor de omgevingsvergunning eind december 2016 compleet is ingediend. In de tussentijd is de boerderij wind- en waterdicht gemaakt en de muren zijn gestut. Nu duurt het 6 maanden voor de omgevingsvergunning wordt toegekend. Daarna kan de restauratie beginnen.

Het kost allemaal veel tijd, maar alles wordt dan ook heel zorgvuldig en professioneel aangepakt door architectenbureau Lugten Malschaert . Volgens de huidige planning zou de boerderij over 2 ½ jaar gerestaureerd en afgebouwd moeten zijn.

Wil je graag op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

Voor meer details over onze plannen bent u van harte welkom op zaterdag  zaterdag 29 oktober tussen 14:00 en 16:00 voor een rondleiding over het terrein van de boerderij.

Na een zomer waarin we vakantie hebben gevierd, maar ook heerlijk op het terrein hebben geklust, is hier weer een nieuwe nieuwsbrief van de Thuishoeve. We zullen jullie op de hoogte brengen van wat er de afgelopen maanden is gebeurd. Ook kunnen we vooruit kijken naar wat er staat te gebeuren, voor de restauratie van de boerderij gaan namelijk de eerste stappen gezet worden! Dit kunnen we doen omdat er iets heel bijzonders is gebeurd. Wil je weten wat? Lees dan snel verder!

Boerderij Het Terphuis in Poortugaal

Graag willen we u informeren over de actuele stand van zaken rond de monumentale boerderij Kerkstraat 25 te Poortugaal.
Met architectenbureau Lugten Malschaert uit Dordrecht zijn wij bezig om een ontwerp te maken voor de restauratie van de boerderij. Zoals u wellicht eerder hebt vernomen willen wij in de boerderij een woongroep met pleegzorgopvang en een ontmoetingsplek voor de omgeving realiseren. Dit alles in een omgeving met een landelijk en boeren karakter.

Medewerkers van het architectenbureau zijn bezig de bestaande toestand van het monument in kaart te brengen en daaruit blijkt dat bepaalde bouwdelen zo slecht zijn, dat er op zeer korte termijn maatregelen genomen moeten worden om instorting van delen van de boerderij te voorkomen.

In de loop der jaren is er al ink wat schade ontstaan door weer en wind en verdere aantasting moet zo veel mogelijk voorkomen worden. Daarom zullen er in de maand oktober constructieve ingrepen plaats vinden aan de boerderij om de bestaande toestand te consolideren en verdere achteruitgang te voorkomen.

Deze maatregelen bestaan uit het plaatselijk stutten van een aantal muren, zowel binnen als buiten het pand, het onderstempelen van balken, het beloopbaar maken van enkele vloeren en het aanbrengen van enkele verstijvingschotten.
Van deze werkzaamheden kunt u mogelijk enige overlast ondervinden in de vorm van geluidshinder (typische geluiden van boren, zagen en timmeren – alleen overdag) en verandering van het aanzicht van de boerderij (er komt een bouwhek rondom het voorhuis en de schuur staan)

Uiteraard zijn bovengenoemde werkzaamheden met de verantwoordelijke ambtenaren van de gemeente Albrandswaard doorgesproken.

Voor meer details over onze plannen bent u van harte welkom op zaterdag 15 oktober en zaterdag 29 oktober tussen 14:00 en 16:00 voor een rondleiding over het terrein van de boerderij.

Dit afgelopen jaar was het eerste volle jaar dat we als stichting draaiden. Wat hebben we bijzondere dingen meegemaakt! Zo hebben we mogen toeleven naar de aankoop van de boerderij. In alle stappen die we hebben mogen zetten, hebben we Gods leiding, nabijheid en trouw mogen ervaren. In 2015 hebben we ook onze plannen mogen delen met mensen uit het dorp. Gaandeweg zijn er steeds meer mensen betrokken geraakt. Hiervoor zijn we enorm dankbaar. Ik ervaar het als een voorrecht om hier deel van te zijn. Ook kijken we uit naar 2016. In dit jaar zullen we het terrein in gebruik gaan nemen, het erf opruimen, het dierplan uitwerken en de moestuin opstarten. En wie weet wat dit jaar ons nog meer brengt…We houden u graag op de hoogte en stellen uw interesse en betrokkenheid zeer op prijs!

Lees hier het hele jaarverslag.

Sinds de koopovereenkomst eind februari is getekend, is er al veel gebeurd op het erf van de boerderij. We zijn begonnen met het aanleggen van een moestuin in de tuin naast de boerderij. Hiervoor is er al gesnoeid, gespit en er is een begin gemaakt met het verwijderen van het gras waar we groente willen gaan verbouwen.Ook is er al flink getimmerd: er is een compostbak gemaakt en we zijn begonnen aan een afrastering langs de sloot, zodat kleine kinderen niet in de sloot kunnen vallen.
Verder is er door Vereline (verderop in deze nieuwsbrief kan je meer over haar lezen) een dierenplan geschreven. Met de uitvoering hiervan zijn we ook al begonnen: er is een stukje grond afgezet, waar nu twee paarden op staan.  Lees meer…

Op 29 februari 2016 is stichting De Thuishoeve officieel eigenaar geworden van de boerderij aan de Kerkstraat 25 in Poortugaal. We zijn enorm blij en dankbaar dat we deze geweldige stap hebben mogen zetten!

Na de sleuteloverdracht bij de notaris zijn we met een aantal naar de boerderij gegaan. We hadden schitterend weer dus we konden samen lunchen in de tuin, tussen de sneeuwklokjes. Gerhard en Judith hadden gezorgd voor een uitgebreide picknick, compleet met vijf (stok) broden en twee vissen. Een symbolische maaltijd: het verhaal uit de bijbel van de vijf broden en twee vissen had ons er vorig jaar aan herinnerd dat als we God datgene wat we hebben toevertrouwen, niets voor Hem onmogelijk is. We danken Hem dan ook voor hoe ver we gekomen zijn en vertrouwen Hem voor wat nog komen gaat.

Begin 2012 heb ik van de verkoopmakelaar een fles champagne gekregen. De afspraak was deze te laten knallen wanneer de koop een feit was. Deze fles heeft maar liefst 4 jaar, als een belofte, klaar gelegen. Nu, 4 jaar later, konden we in de tuin van de boerderij met een geweldig team mensen om ons heen deze fles laten knallen en proosten op de aankoop. Niet alleen de aankoop is een groot wonder, maar zeker ook dat zulke mooie mensen aan ons team zijn toegevoegd de afgelopen jaren.

Soli Deo Gloria!

Nu kunnen we echt onze handen uit de mouwen gaan steken. We hebben er zin in!
Al duurt het nog even voordat we kunnen aanvangen met de restauratie, we kunnen al aan de slag op het erf. Als het ontwerp voor het terrein af is, kan in het voorjaar al begonnen worden met de aanleg van de moestuin. In mei zullen we een nieuwe bijeenkomst organiseren voor omwonenden. De datum en de locatie volgen in een nieuwsbrief in april.

 

Beste geïnteresseerde,

Na een lange zomer is hier eindelijk weer een update van de Thuishoeve.
De zomer was een rustige periode, maar er zijn ook een aantal mooie dingen gebeurd.

Allereerst is er een aantal nieuwe mensen betrokken geraakt. Bas en Margo van Nienes zijn enthousiast geworden over de visie van de Thuishoeve. Ook niet onbelangrijk: er is een wederzijdse klik en we zijn dan ook heel blij met hen!
Zij willen uiteindelijk ook graag in de woongroep komen wonen. Tot de tijd dat de boerderij af is, zien we elkaar regelmatig als toekomstige woongroep bewoners. Lees meer…

Middels deze bericht willen wij u goed nieuws vertellen.

Afgelopen woensdag 17 juni 2015 hebben we
de koopovereenkomst voor de boerderij getekend!

Komende weken zullen in het teken staan van de omgevingsvergunning, financiering  en de  subsidie voor de restauratie.

We zullen u op de hoogte houden!

 

Middels deze bericht willen wij u een korte samenvatting geven van de informatiebijeenkomst op 12 mei jl.

Er was een flinke opkomst deze avond: zo’n tachtig mensen waren aanwezig! Omdat we van te voren middels de aanmeldingen al op de hoogte waren van de grote opkomst, hebben we de bijeenkomst in de kerkzaal gehouden in plaats van de koffieruimte.

De bijeenkomst begon met de vermelding dat we heel blij zijn met de grote opkomst en dat dat wel aangeeft dat de boerderij belangrijk is voor de mensen in de omgeving.

Een uitzending van RTV-Rijnmond van 2 december 2010 gaf even een terugblik in de tijd. Ruim vier en een half jaar geleden kwam de noodzaak voor het behoud van de boerderij al duidelijk in deze uitzending naar voren.
Na een korte inleiding over het ontstaan van de stichting en over de initiatiefnemers van De Thuishoeve, is uiteengezet wat we met de stichting voor ogen hebben, dat we vanuit een christelijke identiteit werken en wie er in het bestuur van de stichting zit. Vervolgens hebben een aantal betrokkenen zich even kort voorgesteld. Daarna kwamen we op het punt om de stand van zaken rondom de plannen te bespreken. Sander van Schagen, de planoloog van de gemeente Albrandswaard, zette helder uiteen wat de procedure is omtrent het bestemmingsplan en het aanvragen van een omgevingsvergunning en welke rol de gemeente hierin speelt.

Tot slot was er ruimte voor vragen. De volgende onderwerpen zijn hierbij naar voren gekomen:

 • Financiering – Een aantal vragen ging over de haalbaarheid van het plan en of de stichting dan ook voor de komende jaren zicht had op de exploitatie om het project ook op de lange duur te kunnen draaien. We hebben uitgelegd dat er behalve een investeringsbegroting ook een meerjarenbegroting is gemaakt, welke door de financiers van het project beoordeeld worden. Bij financiering wordt niet alleen gekeken naar de haalbaarheid van het financieren van het project, maar ook naar het financiële plan voor de jaren die volgen.
 • De eisen van de subsidie – Iemand vermeldde dat de provincie eisen stelt aan de subsidie en vroeg zich af of daar over nagedacht is. We konden vermelden dat er contact is met de provincie en dat er bij de uitwerking van het plan zeker rekening wordt gehouden met de eisen van de subsidie. Ook volgt er nog een afspraak met de monumentencommissie. We zijn er ons van bewust dat alles goed in afstemming met betrokken partijen moet worden gedaan.
 • Werkgelegenheid binnen de gemeente–  De vraag kwam of het project mogelijk kon zorgen voor nieuwe banen en of daar nog met de gemeente naar de mogelijkheden kon worden gekeken. We gaven aan dat, tenminste in de beginfase, veel werk zal gebeuren op vrijwillige basis. Maar de uitbreiding van betaald werk kan tot de mogelijkheden behoren. De stichting is altijd bereid tot een gesprek met de gemeente, hoewel deze niet direct een rol hierin zal spelen. Overigens ligt de focus van de Thuishoeve niet zozeer op het creëren van werkgelegenheid.
 • Bestemmingsplan/ omgevingsvergunning – De vraag kwam hoe het mogelijk was dat er een koop was terwijl de onherroepelijke omgevingsvergunning nog niet is afgegeven. Was de gemeente dan al op voorhand akkoord gegaan? We konden deze meneer gerust stellen: de koop wordt gesloten onder voorbehoud van wijziging bestemmingsplan en toekennen van de onherroepelijke omgevingsvergunning. Hiervoor hebben we een termijn voor van bijna een jaar. De stichting doorloopt gewoon de wettelijk verplichte procedure. Mocht de bestemmingswijziging niet doorgaan, of de omgevingsvergunning worden afgewezen, dan wordt de koop ontbonden.
 • Aansluiting bij bewoners van Albrandswaard – Een mevrouw vroeg zich af of de plannen van De Thuishoeve wel aansloten bij de bewoners van Poortugaal en omgeving. Immers, er zijn ook veel ouderen in Poortugaal en De Thuishoeve richt zich op gezinnen. In antwoord op die vraag vertelden we dat De Thuishoeve zich wel in het bijzonder richt op gezinnen, maar dat we juist ook de verbondenheid met de oudere generatie van belang vinden. Daarom zullen we ook zeker allerlei activiteiten ontwikkelen om die verbondenheid te bevorderen. Dit is juist een belangrijk aspect aan De Thuishoeve: niet gericht op één specifieke doelgroep, maar juist gericht op het samenbrengen van mensen, wat we als een meerwaarde zien voor de samenleving. Dus, hoewel er met het ontstaan van een aantal nieuwbouw wijken ook veel jonge gezinnen in Poortugaal zijn komen wonen, is het zeker ook zo dat het project ook voor de andere Poortugaalers van toegevoegde waarde kan zijn.
 • Parkeren – Eén van de omwonenden stelde de vraag of er was nagedacht over parkeerruimte. Er was nu immers al een gebrek aan parkeerruimte in de wijk. We konden bevestigen dat dat in de plannen wordt meegenomen.

De planoloog Sander van Schagen, gaf ook aan dat dit getoetst wordt door de gemeente. Er moet voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein gecreëerd worden.

 • Horecavergunning – De vraag kwam of er voor een Bed & Breakfast geen horecavergunning vereist is. Dit is niet het geval. De planoloog kon dit beamen. Mocht er voor bepaalde activiteiten inderdaad een vergunning vereist zijn, dan wordt dit uiteraard meegenomen.
 • Planning – Iemand stelde de vraag wat de verwachte termijn is dat deze plannen worden gerealiseerd. We zullen na het tekenen van de koopovereenkomst het traject ingaan voor de aanvraag van de omgevingsvergunning en het wijzigen van het bestemmingsplan . Dit traject neemt 8 maanden tot 1 jaar in beslag. In dezelfde periode moet de financiering voor het project rond zijn. Wanneer dit allemaal rond is, vindt het passeren van de akte van levering plaats bij de notaris. Vervolgens kan de restauratie aanvangen. De planning is om een jaar uit te trekken voor de restauratie en een jaar voor het afbouwen. Zodoende zal er in totaal nog 3 jaar overheen gaan voordat we kunnen starten.
 • Pleegzorg – mensen uit de omgeving zijn bang dat het project weer een soort instelling wordt. Ze hebben negatieve ervaringen met instellingen met opvang voor mensen met allerlei problematiek. We kunnen deze zorg direct wegnemen. Ook wij willen absoluut niet dat De Thuishoeve het karakter krijgt van een instelling. De Thuishoeve wil opvang realiseren in een gezin. Een groot pleeggezin brengt niet dezelfde problematiek voor de omgeving met zich mee als bij de realisatie van een instelling van jeugdzorg. De opzet is heel kleinschalig. De jongeren die door kunnen stromen naar de kamer om zelfstandig te leren wonen, zijn eerst opgevangen in het gezin. Hierdoor is er veel geïnvesteerd in de relatie; daar kun je als pleegouder en als woongroep dan op verder bouwen.
 • Bestemming van weiland – Iemand vroeg of het weiland wordt meegenomen in de wijziging van het bestemmingsplan. Zo waren er eerder plannen om villa’s te bouwen op het weiland achter de boerderij. Onze intentie is om paarden te houden. Hiervoor wordt het grasland ingezet. Er zijn geen plannen om te bouwen op het land achter de boerderij en de bestemming is dan ook grasland.
 • Paarden – de vraag kwam wat er gebeurt met de paarden die nu op de boerderij staan. De boerderij wordt door de erven verkocht, zodat het behoud van de boerderij mogelijk wordt gemaakt. De paarden die er nu staan, hebben er lange tijd kunnen blijven staan. We begrijpen dat het voor de mensen die het betreft vervelend is om een andere stalling te moeten zoeken. Maar de bestaande situatie van de boerderij kan niet gehandhaafd blijven. Er komt wel stalling, maar de stichting zal de faciliteiten grotendeels aan een onderneming verhuren, die dan ook verantwoordelijk zal zijn voor de trainings- en pensionstal. Of mensen die met hun paard inmiddels een nieuwe stalling hebben gevonden dan nog terug kunnen én willen komen, kunnen we nu nog niet zeggen.

Tot slot nam mevrouw Rooijmans spontaan nog even het woord. Ze moest nog even iets van het hart. Mevrouw Rooijmans heeft zich al jaren ingezet voor het behoud van de boerderij. In de uitzending van RTV-Rijnmond waar de bijeenkomst mee begon, hield ze al een vurig pleidooi voor het belang van de boerderij voor het dorp. Mevrouw Rooijmans sloot onze bijeenkomst mooi af met een steunbetuiging voor onze plannen en zei dat, als het eenmaal zo ver was, we zeker op haar konden rekenen. Enigszins geëmotioneerd gaf ze de microfoon weer terug, waarna er een applaus volgde. Een bijzondere afsluiting van de avond!

Aan het begin van de avond kon ik ook nog even kennis maken met Leen Zevenbergen, eigenaar van Intratuin Rhoon. Hij is verantwoordelijk voor het maken van de maquette van de boerderij die nu te koop wordt aangeboden bij Intratuin. Het eerste exemplaar hiervan is destijds overhandigd aan mevrouw Rooijmans. Ook bij ons thuis prijkt er één op onze kast. Ik vertelde de heer Zevenbergen dat ik enorm dankbaar ben dat hij deze maquette heeft laten maken. We zijn al ruim 3 jaar bezig met onze plannen en deze boerderij was voor ons een tastbare aanmoediging om niet op te geven maar door te gaan. Zo konden we het doel telkens letterlijk voor ogen houden…

De avond was een goede start om omwonenden en geïnteresseerden te informeren en te betrekken bij de plannen voor de boerderij.

 

Ik wil contact opnemen!

Zorg dat je niks mist!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief