Samenvatting van de informatiebijeenkomst op 12 mei

Samenvatting van de informatiebijeenkomst op 12 mei

Middels deze bericht willen wij u een korte samenvatting geven van de informatiebijeenkomst op 12 mei jl.

Er was een flinke opkomst deze avond: zo’n tachtig mensen waren aanwezig! Omdat we van te voren middels de aanmeldingen al op de hoogte waren van de grote opkomst, hebben we de bijeenkomst in de kerkzaal gehouden in plaats van de koffieruimte.

De bijeenkomst begon met de vermelding dat we heel blij zijn met de grote opkomst en dat dat wel aangeeft dat de boerderij belangrijk is voor de mensen in de omgeving.

Een uitzending van RTV-Rijnmond van 2 december 2010 gaf even een terugblik in de tijd. Ruim vier en een half jaar geleden kwam de noodzaak voor het behoud van de boerderij al duidelijk in deze uitzending naar voren.
Na een korte inleiding over het ontstaan van de stichting en over de initiatiefnemers van De Thuishoeve, is uiteengezet wat we met de stichting voor ogen hebben, dat we vanuit een christelijke identiteit werken en wie er in het bestuur van de stichting zit. Vervolgens hebben een aantal betrokkenen zich even kort voorgesteld. Daarna kwamen we op het punt om de stand van zaken rondom de plannen te bespreken. Sander van Schagen, de planoloog van de gemeente Albrandswaard, zette helder uiteen wat de procedure is omtrent het bestemmingsplan en het aanvragen van een omgevingsvergunning en welke rol de gemeente hierin speelt.

Tot slot was er ruimte voor vragen. De volgende onderwerpen zijn hierbij naar voren gekomen:

 • Financiering – Een aantal vragen ging over de haalbaarheid van het plan en of de stichting dan ook voor de komende jaren zicht had op de exploitatie om het project ook op de lange duur te kunnen draaien. We hebben uitgelegd dat er behalve een investeringsbegroting ook een meerjarenbegroting is gemaakt, welke door de financiers van het project beoordeeld worden. Bij financiering wordt niet alleen gekeken naar de haalbaarheid van het financieren van het project, maar ook naar het financiële plan voor de jaren die volgen.
 • De eisen van de subsidie – Iemand vermeldde dat de provincie eisen stelt aan de subsidie en vroeg zich af of daar over nagedacht is. We konden vermelden dat er contact is met de provincie en dat er bij de uitwerking van het plan zeker rekening wordt gehouden met de eisen van de subsidie. Ook volgt er nog een afspraak met de monumentencommissie. We zijn er ons van bewust dat alles goed in afstemming met betrokken partijen moet worden gedaan.
 • Werkgelegenheid binnen de gemeente–  De vraag kwam of het project mogelijk kon zorgen voor nieuwe banen en of daar nog met de gemeente naar de mogelijkheden kon worden gekeken. We gaven aan dat, tenminste in de beginfase, veel werk zal gebeuren op vrijwillige basis. Maar de uitbreiding van betaald werk kan tot de mogelijkheden behoren. De stichting is altijd bereid tot een gesprek met de gemeente, hoewel deze niet direct een rol hierin zal spelen. Overigens ligt de focus van de Thuishoeve niet zozeer op het creëren van werkgelegenheid.
 • Bestemmingsplan/ omgevingsvergunning – De vraag kwam hoe het mogelijk was dat er een koop was terwijl de onherroepelijke omgevingsvergunning nog niet is afgegeven. Was de gemeente dan al op voorhand akkoord gegaan? We konden deze meneer gerust stellen: de koop wordt gesloten onder voorbehoud van wijziging bestemmingsplan en toekennen van de onherroepelijke omgevingsvergunning. Hiervoor hebben we een termijn voor van bijna een jaar. De stichting doorloopt gewoon de wettelijk verplichte procedure. Mocht de bestemmingswijziging niet doorgaan, of de omgevingsvergunning worden afgewezen, dan wordt de koop ontbonden.
 • Aansluiting bij bewoners van Albrandswaard – Een mevrouw vroeg zich af of de plannen van De Thuishoeve wel aansloten bij de bewoners van Poortugaal en omgeving. Immers, er zijn ook veel ouderen in Poortugaal en De Thuishoeve richt zich op gezinnen. In antwoord op die vraag vertelden we dat De Thuishoeve zich wel in het bijzonder richt op gezinnen, maar dat we juist ook de verbondenheid met de oudere generatie van belang vinden. Daarom zullen we ook zeker allerlei activiteiten ontwikkelen om die verbondenheid te bevorderen. Dit is juist een belangrijk aspect aan De Thuishoeve: niet gericht op één specifieke doelgroep, maar juist gericht op het samenbrengen van mensen, wat we als een meerwaarde zien voor de samenleving. Dus, hoewel er met het ontstaan van een aantal nieuwbouw wijken ook veel jonge gezinnen in Poortugaal zijn komen wonen, is het zeker ook zo dat het project ook voor de andere Poortugaalers van toegevoegde waarde kan zijn.
 • Parkeren – Eén van de omwonenden stelde de vraag of er was nagedacht over parkeerruimte. Er was nu immers al een gebrek aan parkeerruimte in de wijk. We konden bevestigen dat dat in de plannen wordt meegenomen.

De planoloog Sander van Schagen, gaf ook aan dat dit getoetst wordt door de gemeente. Er moet voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein gecreëerd worden.

 • Horecavergunning – De vraag kwam of er voor een Bed & Breakfast geen horecavergunning vereist is. Dit is niet het geval. De planoloog kon dit beamen. Mocht er voor bepaalde activiteiten inderdaad een vergunning vereist zijn, dan wordt dit uiteraard meegenomen.
 • Planning – Iemand stelde de vraag wat de verwachte termijn is dat deze plannen worden gerealiseerd. We zullen na het tekenen van de koopovereenkomst het traject ingaan voor de aanvraag van de omgevingsvergunning en het wijzigen van het bestemmingsplan . Dit traject neemt 8 maanden tot 1 jaar in beslag. In dezelfde periode moet de financiering voor het project rond zijn. Wanneer dit allemaal rond is, vindt het passeren van de akte van levering plaats bij de notaris. Vervolgens kan de restauratie aanvangen. De planning is om een jaar uit te trekken voor de restauratie en een jaar voor het afbouwen. Zodoende zal er in totaal nog 3 jaar overheen gaan voordat we kunnen starten.
 • Pleegzorg – mensen uit de omgeving zijn bang dat het project weer een soort instelling wordt. Ze hebben negatieve ervaringen met instellingen met opvang voor mensen met allerlei problematiek. We kunnen deze zorg direct wegnemen. Ook wij willen absoluut niet dat De Thuishoeve het karakter krijgt van een instelling. De Thuishoeve wil opvang realiseren in een gezin. Een groot pleeggezin brengt niet dezelfde problematiek voor de omgeving met zich mee als bij de realisatie van een instelling van jeugdzorg. De opzet is heel kleinschalig. De jongeren die door kunnen stromen naar de kamer om zelfstandig te leren wonen, zijn eerst opgevangen in het gezin. Hierdoor is er veel geïnvesteerd in de relatie; daar kun je als pleegouder en als woongroep dan op verder bouwen.
 • Bestemming van weiland – Iemand vroeg of het weiland wordt meegenomen in de wijziging van het bestemmingsplan. Zo waren er eerder plannen om villa’s te bouwen op het weiland achter de boerderij. Onze intentie is om paarden te houden. Hiervoor wordt het grasland ingezet. Er zijn geen plannen om te bouwen op het land achter de boerderij en de bestemming is dan ook grasland.
 • Paarden – de vraag kwam wat er gebeurt met de paarden die nu op de boerderij staan. De boerderij wordt door de erven verkocht, zodat het behoud van de boerderij mogelijk wordt gemaakt. De paarden die er nu staan, hebben er lange tijd kunnen blijven staan. We begrijpen dat het voor de mensen die het betreft vervelend is om een andere stalling te moeten zoeken. Maar de bestaande situatie van de boerderij kan niet gehandhaafd blijven. Er komt wel stalling, maar de stichting zal de faciliteiten grotendeels aan een onderneming verhuren, die dan ook verantwoordelijk zal zijn voor de trainings- en pensionstal. Of mensen die met hun paard inmiddels een nieuwe stalling hebben gevonden dan nog terug kunnen én willen komen, kunnen we nu nog niet zeggen.

Tot slot nam mevrouw Rooijmans spontaan nog even het woord. Ze moest nog even iets van het hart. Mevrouw Rooijmans heeft zich al jaren ingezet voor het behoud van de boerderij. In de uitzending van RTV-Rijnmond waar de bijeenkomst mee begon, hield ze al een vurig pleidooi voor het belang van de boerderij voor het dorp. Mevrouw Rooijmans sloot onze bijeenkomst mooi af met een steunbetuiging voor onze plannen en zei dat, als het eenmaal zo ver was, we zeker op haar konden rekenen. Enigszins geëmotioneerd gaf ze de microfoon weer terug, waarna er een applaus volgde. Een bijzondere afsluiting van de avond!

Aan het begin van de avond kon ik ook nog even kennis maken met Leen Zevenbergen, eigenaar van Intratuin Rhoon. Hij is verantwoordelijk voor het maken van de maquette van de boerderij die nu te koop wordt aangeboden bij Intratuin. Het eerste exemplaar hiervan is destijds overhandigd aan mevrouw Rooijmans. Ook bij ons thuis prijkt er één op onze kast. Ik vertelde de heer Zevenbergen dat ik enorm dankbaar ben dat hij deze maquette heeft laten maken. We zijn al ruim 3 jaar bezig met onze plannen en deze boerderij was voor ons een tastbare aanmoediging om niet op te geven maar door te gaan. Zo konden we het doel telkens letterlijk voor ogen houden…

De avond was een goede start om omwonenden en geïnteresseerden te informeren en te betrekken bij de plannen voor de boerderij.

 

Ik wil contact opnemen!

Zorg dat je niks mist!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief